Ytterligare en varg skjuten i Norge denna vecka

Varg Lesja 25 maj-16

Vargtiken sköts natten till onsdagen väster om Dombås i Joramo. Hon vägde 36 kilo.

Natten till onsdagen sköts en varg nära Joramo i Lesja kommun strax väster om Dombås i Norge. Den här gången är det en tik som varit synlig i området någon vecka.
Hon sköts sent på natten av ett litet jaktlag som satt på pass. Tidigare under dygnet hade man försökt spåra vargen med hjälp av hund utan framgång.
Vargtiken upptäcktes i fredags och ganska omgående gav Länsstyrelsen, Fylkesmannen, klartecken för skyddsjakt fram till torsdag 26 maj.
Två rivna tackor har hittats i området under några nätter. Enligt lokala media finns inga andra skador konstaterade på tamdjur.
Att skyddsjakten hanterades så snabbt beror på att betessäsongen i princip är här med hundratals får på fribete i dalgångarna i området.
Unga vargar om är på vandring i det norska landskapet är i princip fredlösa under betessäsongen på grund av de mängder med får som betar fritt i dalgångarna. Man räknar med att det finns långt över 2 miljoner får i Norge. Denna fårhållning drabbar även andra rovdjur som björn och lo.
36 kända vargar har därmed dött av olika anledningar i Skandinavien hittills i år.
I söndags 22 maj sköts en varg i Stange kommun söder om Hamar i skyddsjakt.
Vt

Annonser

Jakten i Sjundareviret får fortsätta trots flera överklaganden

Trots att fyra organisationer överklagat skyddsjakten i Sjundareviret får jakten fortsätta. Beslutet att avfärda argumenten för att få stopp på den pågående jakten togs under tisdagen av Förvaltningsrätten i Stockholm.
Motiveringen är att det inte finns några andra möjligheter att förhindra skador på får i området. Och främst handlar det om får som tillhör Molstabergs gård.
I början av maj gav Länsstyrelsen i Stockholm klartecken för skyddsjakt på en varg i Sjundareviret öster om Gnesta.
Länsstyrelsen menade att det inte fanns några andra möjligheter att förhindra nya angrepp på de cirka 1 000 får som finns på Molstabergs gård norr om Mölnbo som nu släppts i beteshagarna.
Det finns stora brister i ”huvudstängslingen” runt gårdens många mindre hagar. På flera håll är det stängslat med endast några få slappa trådar och mot sjön Sjunda saknas helt stängsel. Det handlar om över två mil elstängsel för att få ett godtagbart skydd från vargarna i reviret att ta sig in. Det torde handla om flera månaders arbete med röjning och stänglingsarbete för att få ett godtagbart rovdjursavvisande stängsel. Ett arbete som borde ha inletts redan förra våren 2015 då det stod klart att de två vargarna etablerat sig i området.

Reviret bildades sent hösten 2014 då den tik som stannat upp i området under sensommmaren fick sällskap av en hanvarg. Båda utvandrade från Värmland.

Det stod klart redan tidigt under vintern att vargparet förberedde sig för valpar under våren 2015. Valparna föddes i måndadsskifter april-maj, sannolikt tre till fyra var i livet  vintern 15/16.
Under  valp- och betessäsongen 2015 orsakade vargföräldrarna att ca 60 får dödades eller fick avlivas  i samband med fem angreppstillfällen.
Under sensommaren sköts tiken av en boende i området som beväpnad var ute och kissade sina tre fågelhundar. Skytten har åberopat §28, åklagaren har åberopat grovt jaktbrott.
Hanen gick kvar med valparna under hösten och in över vintern men lämnade sannolikt reviret under februari.
Hur många valpar som finns kvar är i dag omöjligt att säga eftersom alla spårmöjligheter försvinner med barkmarken. Då och då hittas vargspillning i området. Skyddsjakten får pågå till 10 juni.
Vt
Länsstyrelsens jaktbeslut
Förvaltningsrättens prövning

 

En varg får skjutas i Sjundareviret 

I tisdags tog Länsstyrelsen i Stockholm på eget initiativ beslut om skyddsjakt efter varg i Sjundareviret sydväst om Södertälje. Skyddsjakten gäller ett djur och är tillåten fram till 10 juni.
Beslutet har fattats för att minska risken för skada på tamdjur.
– Länsstyrelsen bedömer att det finns en stor risk att fårbesättningarna i skyddsjaktsområdet utsätts för vargangrepp när de nu släpps ut på bete. Länsstyrelsen ser i nuläget inga andra möjliga lösningar för att förhindra allvarlig skada, säger Göran Åström som är miljödirektör på Länsstyrelsen.
Ägarna till fårgården Molstaberg har redan överklagat Länsstyrelsens beslut. Ägarna vill ha samtliga vargar i Sjundareviret skjutna. Och då handlar det om cirka tre djur, alla valpar efter vargparet som etablerade reviret hösten 2014.
Även World Association Sweden, Was,  och Svenska Rovdjursföreningen har överklagat. Men här handlar det om att man inte vill ha någon jakt alls. Även inhibition av jakten är begärd.
Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit både Was och Rovdjursföreningens begäran om inhibition med motiveringen att det inte har kommit fram tillräckliga skäl för att stoppa jakten. Beslutet att jaga gäller till dess förvaltningsrätten meddelar dom i målet, men ger ändå en fingervisning om vartåt det kommande beslutet lutar.
Båda föreningarna framhåller att fårägaren inte vidtagit några åtgärder för att skydda sina djur från vargangrepp. Inte heller att det är troligt att några allvarliga skador kommer att uppstå eftersom det främst var föräldradjuren som under förra årets betessäsong stod för  angreppen i gårdens fårhagar.
Och finns över huvud taget ungvargarna kvar i reviret frågar Was.
Under fredagen lämnade Was in en kompletterande text till sitt ursprungliga överklagande. Bland annat trycker man på att Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt är att betrakta som beståndsreglerande och att en sådan jakt inte är tillåten enligt Art- och habitatdirektivet. Dessutom anser Was att länsstyrelsen allt för lättvindigt har tillmötesgått Molstabergs gårds krav att alla revirets vargar skall bort. Detta utan att först ålägga gårdens ägare att vidtar nödiga åtgärder för att skydda sina djur.
Tiken sköts på eftersommaren 2015 och hanen som gick kvar med valparna över vintern verkar nu ha lämnat reviret för att söka sig en ny tik på annat håll.
DNA-prover som samlades in på senvintern visade att möjligen tre valpar då fanns kvar i reviret. Hur många som är kvar nu är omöjligt att säga, de flesta årsgamla valpar lämnar sina revir under våren.
Skyddsjaktsområdet begränsas av länsgränsen i söder och väster, gränsen mellan Södertälje och Nykvarns kommuner i norr, i öster Nykvarnsvägen fram till E4:an samt E4:an till länsgränsen. Naturreservaten Stora Envättern, Vattgruvsmossen, Stora Alsjön, Skogstorp, Grottberget och Moraåns dalgång är undantagna från skyddsjaktsområdet.

SRFs överklagan

 

 

 

Två län vill utöka tiden för jakt med 45 dagar om Förvaltningsrätten öppnar stoppade licensjakten

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansöker om dispens hos Naturvårdsverket om att förlänga tiden för vinterns licensjakt på varg fram till 21 februari i alla jaktområden.
Men innan det kan bli en tidsmässig fortsättning på jakten måste Förvaltningsrätten ta beslut att sätta igång den stoppade och överklagade licensjakten.

11 november 2015 beslutade Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet om licensjakt på varg, från 2 januari till 15 februari. I Värmland omfattades reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt Lokareviret som delas med Örebro län.
Naturvårdsverket gav klartecken till jakten, men beslutet överklagades av en rad naturorganisationer som samtidigt begärde inhibition av beslutet att licensjaga. Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberade, stoppade, licensjakten under tiden som överklagandet prövades. Prövningen pågår ännu när detta skrivs 10 februari. och då det återstår endast fen dagar av den ursprungliga jakttiden.
Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansökte i måndags att jakttiden förlängs till den 21 februari i alla jaktområden och till den 31 mars i samma jaktområden om den revirmarkerande tiken har fällts innan den 21 februari.
Två familjegrupper, en i vardera Dalarna och Gävleborg, har skjutits bort sedan Kammarätten i Sundsvall undanröjde Förvaltningsrättens inhibition av jakten i de två områdena Lövsjön och Åmot-Ockelbo.
14  vargar är hittills skjutna. I Åmot-Ockelbo jagas det fortfarande på en kvarvarande årsvalp sedan länsstyrelsen utökade jakten med två vargar. Från början skulle det jagas endast på sex djur i reviret, men när dessa var fällda kunde man konstatera att det fortfarande fanns kvar två årsvalpar i området.
Den första av dessa sköts efter en två timmar lång jakt med två hundar i hasorna.
Och nu pratar vi om vargar som inte är mer än ca nio månader gamla som dessutom nyligen blivit av med både sina kullsyskon och trygga föräldrar. Och nu återstår endast en valp som skall genomgå samma behandling. Var finns djurskyddsaspekten på rovdjursjakt med löshund.
Rovdjursvalpar är inga bytesdjur och måste uppleva en jaktsituation som denna mycket stressande.
Hittills i år har redan 26 vargar dött i Skandinavien. 22 av dessa i jakt, fyra har avlivats eller hittats döda på grund av kraftiga skabbangrepp.

Skabbvarg Östmark_Red

Skabb kanske är det värsta som kan drabba en varg, särskilt under vintern när det som i Östmark i Värmland var uppåt 25 grader kallt under en period och den här vargen fanns i området. Till slut kunde den skjutas.

 

Nytt beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele

Invandrarvarg
I dag tisdag har Naturvårdsverket fattat ett nytt beslut om skyddsjakt på vargtiken som befinner sig i renskötselområdet i Junsele. Den omfattande skadebilden tillsammans med att det inte finns någon annan lämplig lösning gör att Naturvårdsverket fattar beslut om en ny skyddsjakt.
─ Det är en ny ansökan och en ny situation. Det har gått över en månad sedan den förra ansökan om skyddsjakt beviljades och situationen för renskötseln i området är nu mycket problematisk. Vi behandlar alla ansökningar om skyddsjakt utifrån varje enskilt fall och här anser vi att alla kriterier för skyddsjakt är uppfyllda, säger Ruona Burman, viltsamordnare.
Svenska Rovdjursföreningen kommer att överklaga även det nya jaktbeslutet till Förvaltningsrätten och begär återigen att jakten stoppas i väntan på rättslig prövning.
I ett tydligt domstolsutslag så sent som förra veckan tillmötesgick Förvaltningsdomstolen Svenska Rovdjursföreningens överklagan av NVs tidigare beslut på precis samma varg och underkände verkets samtliga argument för jakt. Föreningen ifrågasätter starkt de nya omständigheter som Naturvårdsverket åberopar i det nya beslutet.
– Naturvårdsverkets nya beslut är en ren provokation mot Förvaltningsrättens dom och riskerar att trissa upp debatten i stället för att lugna den, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen.
– Det förra skyddsjaktbeslutet var illa underbyggt och det har inte framkommit något nytt som gör skyddsjakten mer försvarbar denna gång. Därför ser vi oss nödsakade att överklaga även detta beslut.
Ruona Burman framhåller att Naturvårdsverket gör en bedömning utifrån den dokumenterade skadebilden när det kommer in en ansökan om skyddsjakt.
– Vi tittar också på om det finns någon annan lämplig lösning och om ett beslut om skyddsjakt kan få konsekvenser för att vargstammen som helhet att uppnå gynnsam bevarandestatus, säger hon.
Trots att det är en genetisk viktig varg så ser Naturvårdsverket inte att det finns någon annan lämplig lösning eftersom skadebilden förvärrats och att de dräktiga vajorna nu går in i en period där störningar blir än mer allvarligare. Det går heller inte att flytta tiken eftersom hon blivit flyttat flera gånger tidigare. Skadorna för renskötseln är ännu mer omfattande än vid förra ansökan om skyddsjakt.
─ Man kan kanske tycka att det är anmärkningsvärt att vi fattar ett nytt beslut om skyddsjakt så snart efter det att förvaltningsrätten upphävde det förra beslutet. Men vi följer gällande lagstiftning och gör en ny bedömning utifrån den situation som råder nu. Och här har skadebilden förvärrats genom renhjordens ökade känslighet för störningar och för svårigheterna r att hålla renhjorden samlad. Det rör sig inte bara om skador här och nu. Vi bedömer att det är allvarliga framtida skador det är frågan om. Syftet med skyddsjakt är, precis som det låter, att skydda och att förhindra att allvarliga skador uppstår, avslutar Ruona Burman.

Elfte döda vargen i år skjuten av norska jägare

Skjutna varghanen i Rendalen.

Skjutna varghanen i Rendalen.


I söndags dödades årets elfte kända varg i Skandinavien. Det sköts sent på eftermiddagen i Rendalen som ligger lite väster om Trysilfjället i Hedmark.
Hedmark hade fyra av de 12 vargar som finns på den norska licenskvoten i vinter. Norge jagar varg i sex månader från 1 oktober till och med 31 mars. Några skruppler för parningen i februari och eventuellt parade tikar senare i perioden finns inte.
Två av de elva vargarna som hittills är döda av olika anledningar är skjutna i Norge. Övriga har dött i Sverige.

Döda vargar hittills i år i Skandinavien
10 feb Hanvarg norska Rendalen väster Trysil – Licensjakt
2 feb Ung varghane Hedby i Örebro – Urvalsjakt
2 feb Ung varghane Fulufjäll – Urvalsjakt
2 feb Ung vargtik Fulufjäll – Urvalsjakt
1 feb Ung varghane norska Telemark Nome – Skyddsjakt
17 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, sjätte skabbvargen i Lokareviret
11 jan Hanvarg Junselereviret – Skyddsjakt, gick med finsk-ryskan
5 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, femte skabbvargen i Lokareviret
3 jan Vargtik haltade vid vägen Hallstahammar-Västerås – avlivad polistillstånd
2 jan Vargtik Svenstavik/Börtnan – Skyddsjakt, gick med hane som sköts före jul
1 jan Ung hanvarg Granbergsdal – Skabbangripen, fjärde skabbvargen i Lokareviret sedan sommaren

Påskjutna
4 feb – Varg Värnäsreviret – Urvalsjakt, bedömd oskadd
28 jan – Varg norska Tynset – Licensjakt, bedömd oskadd

Påkörda men gått undan
11 feb – Varg Villingsbergkorset/E18 öster om Karlskoga – spårad 3 km bedömd oskadd

Naturvårdsverket ger klartecken till vargjakt i februari

Uppdaterad16 vargar i åtta revir i fyra län skall skjutas i februari. I dag kom beskedet – det blir licensjakt på varg i Mellansverige.
Det är Värmland, Dalarna, Örebro och Västmanland som är berörda av jakten.
I Värmland drabbas två revir, fyra i Örebro och ett i vardera Dalarna och Västmanland.
I varje revir skall ett föräldradjur skjutas och ytterligare en ”övrig varg”.
Det här kommer att skapa stor oreda i de drabbade reviren. Av erfarenhet från de två tidigare licensjakterna och några tjuvjakter vet man att i revir som förlorar ett föräldradjur skapas stor oordning bland valparna. Om tiken skjuts så lämnar ofta hanen reviret för att söka sig en ny tik. Valparna bryr han sig inte om. Det tvingar dessa att söka sig lättfångat byte, t ex rådjur som under vintern söker föda i byar och nära samhällen vilket får till följd att vi får en massa ”oskygga” vargar i reviret.
Flera av valparna riskerar också att svälta ihjäl. De är bara tio månader när jakten genomförs i februari och har ännu inte lärt sig att själva jaga några större bytesdjur. Älgar är det bara föräldradjuren som kan ta vid den här tiden på året.
EU får nu chansen att ta den svenska vargpolitiken till EU-domstolen för att få lite rätsida på behandlingen av dessa djur. EU hotade tidigare i vinter med domstolen om Sverige drev frågan till jakt. Eskil Erlandssons och Lena Eks fortsatta dagar i en svensk regering är räknade.