Jägareförbundet för första gången – fördömer tjuvjakt

Jägareförbundet försöker nu bättra sitt dåliga rykte efter vargslakten i början av januari då 27 vargar sköts inom loppet av en jaktdag.
Man fördömer tjuvjakt i allmänhet för förts gången officiellt och särsklit de två senaste fallen i Dalarna och norra Värlmland. Man går till och med så långt att man uppmanar ortsbefolkningen att hjälpa polisen att lösa dessa tjuvjakter.

– Den illegala jakten riskerar att minska förståelsen för jakt i allmänhet, heter det i det uttalande som länsordförandena i varglänen samt Jägareförbundets ordförande ställer sig bakom.
Vargens tid undrar om inte den förståelsen redan är körd i bott.

– Den illegala jakten är också ett hot mot framtida licensjakt, säger de vidare.
Så var det alltså med den omsorgen om vargen. Döda gärna, men gör det lagligt.

Avståndstagandet från tjuvjakten på varg är ett trendbrott för Jägareförbundet. Det är första gången man går ut på det här sättet och tar klart avstånd från tjuvjakten. Tidigare har man nästan med förtäckta ordalag istället uppmanat folk att ta saken i egna händer eftersom myndigheterna inte gick jägarna till mötes och gav tillstånd för vargjakt.

Nu fick man tillståndet med känd utgång vilket inte gav några större förhoppningar om fortsatt fri licensjakt. När nu dessa två konstaterade tjuvjakter i Dalarna och Värmland kom trots den genomförda licensjakten, den skulle ju göra att folk blev mindre benägna till tjuvjakt enligt jägareförbundet propåer inför regeringens beslut i frågan.

Förbundet är alltså tvunget välja en mjukare väg om man över huvud taget ska få jaga i framtiden. Vargjakten i januari och tjuvjakten nu i februari talar verkligen inte för jägarnas sak.

Så här ser uttalandet ut i sin helhet i Svensk Jakts nätupplaga:
Vi sex ordföranden för de län som i vinter fick möjlighet att jaga varg på licens för första gången på 45 år, samt förbundsordföranden, fördömer den illegala jakten på varg.

Den illegala jakten är inte bara ett hot mot framtida licensjakt, den riskerar också att minska förståelsen för jakt i allmänhet.

Vi uppmanar därför lokalbefolkningen att samarbeta med polisen i utredningsarbetet.Den senaste månaden, sedan licensjakten avslutades, har två fall av misstänkt illegal jakt på varg uppdagats, först ett fall i Dalarna och nu ett nytt fall i nordligaste Värmland.

Att illegal jakt på varg förekommer är i sig inget nytt. Forskarna har tidigare beräknat att så mycket som femton procent av vargstammen kan ha dödats illegalt årligen. De två nya fallen bekräftar tyvärr bilden av en inte obetydlig illegal jakt på varg.

Svenska Jägareförbundet liksom BRÅ och den senaste rovdjursutredningen anser att det enda sättet att komma tillrätta med den illegala jakten vid utformandet av rovdjurspolitiken, är att ta större hänsyn till de människor som har problem av vargförekomsten.

Regering och riksdag har antagit en ny rovdjurspolitik som syftar till att hitta en balans mellan vargens och människors behov. Det är därför med stor besvikelse som vi konstaterar att åratal av konstruktivt och seriöst arbete inom ramen för det demokratiska systemet riskerar att äventyras av några få personers illdåd.

Vi uppmanar lokalbefolkningen och jägare att samarbeta med polisen så att de båda fallen kan klaras upp.

– Den illegala jakten äventyrar våra egna möjligheter att inom ramen för det nya regionala självbestämmandet få påverka vår egen situation, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet.

Läs också gärna Jan Guillous krönika om Vargjaktslotteriet och Jägareförbundets sifferlögner: http://tinyurl.com/y9cyx3n

Annonser

Svenska Rovdjursföreningen protesterar mot licensjakten

Inledningen på licensjakten på 27 vargar är nu bara några dagar bort. I Rättvik ska jägarna gå ut redan första jaktdagen som är nu på lördag 2 januari. Jakten är sanktionerad av Riksdag och Regering och verkställd av Naturvårdsverket. Bakomliggande krafter är Svenska Jägareförbundet som genom en intensiv lobbying under flera år lyckats få fega politiker att gå med på vargjakt under en tid då vargstammen fortfarande är under uppbyggnad. Svenska Jägareförbundet har inte skytt några medel för att få till stånd en vargjakt. Det är ofattbar att en så liten intressegrupp kan tillåtas ha så stort inflytande på den svenska viltstammen.

Så här skriver Svenska Rovdjursföreningen i sitt upprop för att i sista stund stoppa licensjakten:

Skriv under SRFs upprop: Nej till licensjakt på varg!

Den 2 januari 2010 går startskottet för den första mer omfattande vargjakten i Sverige sedan i början av förra seklet. Mer än 12 000 vargjägare har registrerat sig för att skjuta 27 vargar i de fem länen Dalarna, Värmland, Gävleborg, Örebro och Västra Götalands län. Inte sedan 1920-talet har vargjakt i denna omfattning bedrivits i Sverige. Mer än 10 % av Sveriges vargstam ska skjutas bort, trots att det inte finns mer än 230-250 vargar. Jakten saknar vetenskaplig grund och strider mot EUs naturvårdslagstiftning.

Gör din röst hörd, skriv på listan via länken nedan. Den kommer att skickas till Miljöminister Andreas Carlgren och till politikerna i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Direktlänken till uppropet där du kan skriva under med ditt namn: http://upprop.nu/FQBS

Svenska Rovdjursföreningen har också skrivit ett längre pressmeddelande varför föreningen anser att licensjakten är felaktig:

Licensjakt på 27 vargar – en ren provokation!

Att öppna för licensjakt på 27 vargar i ett skede där vargstammen på drygt 200 djur fortfarande är liten och instabil är ett utslag av politisk populism och en direkt provokation mot de människor som värnar om djur och natur i Sverige. I processen som lett fram till den omfattande vargjakten har riksdag och regering överhuvudtaget inte beaktat naturvårdens synpunkter, säger Svenska Rovdjursföreningen.

För att tillmötesgå landets vargmotståndare ska regering och riksdag redan efter nyår låta skjuta en stor del av den svenska vargstammen med det enda syftet att det inte ska få finnas fler än 210 vargar i Sverige.

– Regeringen struntar uppenbarligen i vad majoriteten av svenska folket tycker, som enligt en rykande färsk undersökning ger vargen ett fortsatt starkt stöd även i rovdjurslänen. Att rovdjurspolitiken och vargen har ett stort stöd visste vi, att regeringen agerar som om motsatsen råder är upprörande, säger Krister Persson ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Svenska Rovdjursföreningen menar att jakt på en så liten och instabil djurstam strider mot kraven i EUs naturvårdslagstiftning och har i brev uppmärksammat EU-kommissionen på de överträdelser av riktlinjerna för förvaltning av hotade djurarter som riksdagsbeslutet innebär. När konkreta resultat av politiken nu kommer så gör föreningen, tillsammans med andra organisationer, en formell anmälan in för prövning i EG-domstolen.

Jakten är ett experiment med små marginaler och det är svårt att överblicka konsekvenserna. Effekterna beror på vilka djur som skjuts och vilka följdverkningar detta får för eventuella föräldralösa valpar, splittrade familjegrupper och parförhållanden mm. Enligt forskarna kan slumpmässig avskjutning leda till ”varierande och svåröverskådliga effekter i varje revir”. Detta i sin tur riskerar att försvåra nästa års varginventering som ska ligga till grund för att utvärdera både vargstammen och effekterna av jakten.

– Man kan inte ens skydda avkomman från de två invandrade vargar som givit upphov till fyra kullar under de senaste två åren i Norge och Sverige, vilket förefaller motverka hela regeringens satsning på att förbättra vargstammens genetik. Vari ligger logiken att först riskera att skjuta befintliga vargar med ”friska” gener för att sedan ”rädda situationen” genom att plantera in vargar utifrån, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i SRF.

Vargjakt i den här omfattningen har vi inte haft i Sverige sedan i början av förra seklet och då var målet att utrota vargen, vilket man också lyckades med någon gång under 1960-talet. Den nuvarande stammen som grundades 1983 härrör från tre finska invandrare och har på drygt 25 år inte vuxit till fler än drygt 200 djur. Vildsvinsstammen som haft en liknande utveckling i Sverige uppgår idag till någonstans mellan 60 000 och 80 000 djur.

– Att vargjakten skulle leda till ökad acceptans hos de mest vargnegativa grupperna tror vi inte på. Alla erfarenheter visar att eftergifter i form av mer jakt bara leder till ökade krav på ännu mer jakt. Så har varit fallet med både lodjursjakten och björnjakten. Möjligheterna till skyddsjakt på varg har rent av utökats så mycket under senare år att åklagarväsendet menar att fredningen satts ur spel. Trots detta har kraven på mer vargjakt inte stillats hos de grupper vars acceptans man söker, säger Ann Dahlerus.

Att ett glest befolkat land som Sverige med vidsträckta skogar med utmärkta vargbiotoper och talrika klövviltstammar inte skulle kunna dela livsutrymme för fler än ynka 210 vargar är en skamfläck för regeringens naturvårdspolitik.

– Liknas beslutet om licensjakten vid en fotbollsmatch där bevarandesidan spelar mot vargmotståndare så har domaren dömt enligt följande; istället för en indirekt frispark i våra motståndarnas straffområde har vi fått ett uppkast i vår egen målgård. Beslutet är felaktigt och kan besegla vargstammens öde, säger Krister Persson.

All jaktetik läggs åt sidan vid vargjakten – jägarna tillåts söka varg med motorfordon

I jaktlagstiftningen står det klart och tydligt att man varken får spåra eller efterfölja vilt med motorfordon. Du får inte ens söka efter vilt med hjälp av motorfordon.
Denna självklara regel har Naturvårdsverket Regeringen skrivit bort i förutsättningarna för den vargjakt som snart inleds

Så här står det i länsstyrelsens anvisningar för jakten:

Motordrivet fordon
Naturvårdsverket beslutar vidare att tillåta användning av motordrivet fordon för att på befintligt vägnät söka efter vargspår. Det utgör ett undantag enligt 24 d § andra stycket från förbudet i 31 § jaktlagen att bedriva jakt från motordrivet fortskaffningsmedel.
I samband med jakt med stöd av detta beslut får djur sökas från motordrivet fordon som färdas på väg som återfinns på lantmäteriets karta i skala 1:50 000. Motordrivet fordon har samma betydelse som i 1 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Det innebär att sökande längsmed väg får ske för så kallad ringning av djuren för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats. Undantaget ger inte rätt att från motordrivet fordon skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret. Undantaget ger inte heller rätt att nyttja motordrivet fordon för att förhindra att vargen kan undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från den som jagar.

Så här står det i Jaktlagen 31 §:

Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att s ö k a e f t e r, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Helt tydligt är det alltså så att all jaktetik lägs åt sidan hos både tillståndsgivare och utövare när det gäller rovdjur.

Jakten i januari på 27 vargar hotar vargstammens tillväxt

27 vargar ska dödas i den jakt som Naturvårdsverket gett tillstånd för med början 2 januari.
Samtidigt har över 12 000 jägare registrerat sig för vargjakt. Jakten pågår så länge det finns vargar kvar på licensen eller längst till 15 februari.

27 vargar – 12 000 jägare!
Visst känns det som de 27 licensvargarna runt om i Mellansverige går en säker död till mötes. De fördelar sig enligt: nio på vardera Värmland och Dalarna medan jägarna i Västra Götalands, Örebro och Gävleborgs län får fälla tre vargar var.
Fördelningen mellan länen innebär att samtliga nu kända vargrevir, förutom Gavlenreviret, kan bli tomma på valpar under 2010. Jägarna kan mycket väl med hjälp av spårsnö, försiktighet och taktik se till att inrikta jakten på ett av föräldradjuren i varje revir i de fem berörda länen. Det räcker att de dödar en av föräldravargarna för att reviret ska gå tomt på valpar under 2010.
Naturvårdsverket gör felaktigt bedömningen att föräldradjuren i ett revir kan dödas utan att valparna, som är ca 10 månader under jaktmånaden, ska drabbas. Tvärtom innebär den här tiden på året stora umbäranden för valparna om någon av föräldrarna försvinner. Själva kan valparna inte döda en älg som är huvudbytet under vintern. Djurskyddsaspekten är inte här tillräckligt tillvaratagen. Ingen annan djurart utsätts för jakt under valpperioden. Vargen är ett rovdjur och därför kan man inte jämföra med valpperioden hos ett bytesdjur där valparnas överlevnad kräver en snabb uppväxt.

I Gävleborg tillåts ingen jakt i Galvenreviret för att skydda de genetiskt friska vargar som lever där. Föräldrahanen är en rysk invandrare.
Länsstyrelsen i Västra Götaland ville skjuta bort hela vargfamiljen på sex djur i Kroppefjällsreviret i Dalsland. Men det sade Naturvårdsverket nej till.

27 vargar – 12 000 jägare!
Då handlar det inte längre om jakt. Det handlar om avrättning.

27 vargar ska avrättas i Sverige under januari och februari nästa år

27 vargar – 12 000 jägare!
Det betyder 392 jägare på varje licensvarg.

27 vargar – 12 000 jägare!
Det handlar inte längre om jakt, snarare ett uppbåd som nu ska avkräva hämnd för dödade älgar och jakthundar, de senare släppta för löshundsjakt trots att jägarna mycket väl känner till riskerna i ett vargrevir. Det är svårt att förstå att detta händer i Sverige år 2010.

Hur många jägare som kommer att delta i jakten är omöjligt att säga, de som måste registrera sig är jaktledarna, den som jagar på egen hand är sin egen jaktledare och måste således också vara registrerad. Att efter det här kalla sig jägare borde få alla rättsmedvetna jägare som inte deltar i jakten att starkt ifrågasätta sin roll som jägare.

Det som oroar inför framtiden är att forskarna inom Skanulv har bedömt att mellan 30 och 48 vargar bör fällas vid skydds- och licensjakt för att uppnå riksdagens målsättningar för vargstammen. Forskarna om några borde veta att jakt i januari och in i februari är en känslig tid. Blir det riktig vingter kommer ungvargarna inte att klara sig om föräldradjuren skjuts undan, dessutom sammanfaller jakttiden med parningsperioden.

27 vargar – 12 000 jägare, minst!
Skulle samma hysteriska förhållande gälla vid älgjakten skulle det innebära att nära 4 miljoner svenskar skulle sitta på älgpass varje höst. Halva Sveriges befolkning.

Nedan följer Naturvårdsverketspressmeddelande som publicerades under onsdagen.

Licensjakt på 27 vargar 2010
Naturvårdsverket har beslutat att 27 vargar får fällas i licensjakt under perioden 2 januari – 15 februari. Det motsvarar drygt 10 procent av vargstammen.

Det finns sedan länge skyddsjakt på varg i Sverige och nu införs också licensjakt på varg. Det är en följd av riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning som ska öka acceptansen för rovdjur. I beslutet ingår tillfällig begränsning av vargstammens tillväxttakt och åtgärder för att stärka vargstammens genetiska status. Licensjakten inleds 2 januari och senare kan det bli flyttning av vargar med östligt ursprung.

– Nu genomför vi den nya rovdjursförvaltning som riksdagen beslutat om. Licensjakt på varg är första steget, delegerat beslutsfattande till länsstyrelser nästa. Vi kommer att följa utvecklingen och är beredda att ändra våra regler om vi ser ett behov av det, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Inför beslutet har Naturvårdsverket tagit in synpunkter från vargforskarna och berörda länsstyrelser. Det har varit överläggningar om beslutet med Naturvårdsverkets Råd för rovdjursfrågor, samt med jägarorganisationerna om villkoren för jakten.

Balansgång om antal vargar
Naturvårdsverkets uppdrag från riksdagen är att balansera stammen på max 210 individer samtidigt som 20 kullar ska födas årligen. Vid den senaste inventeringen i vintras fanns mellan 182 och 217 vargar i Sverige. I Sverige och Norge var det totalt mellan 213 och 252 djur. Sedan dess har nya kullar fötts.

– Det är en balansgång att bedöma hur stor licensjakten ska vara utan att hota stammens fortlevnad. Vi kan inte tillåta alltför stor licensjakt eftersom vi behöver ha utrymme för skyddsjakt på vargar som orsakar skador på tamdjur. Sedan 1 mars har 5 vargar fällts vid skyddsjakt, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.

Naturvårdsverkets överväganden har resulterat i beslutet att totalt 27 vargar får fällas i licensjakten. Vargforskarna i Skandulv har bedömt att mellan 30 och 48 vargar bör fällas vid skydds- och licensjakt för att uppnå riksdagens målsättningar för vargstammen.

Jakttiden är 2 januari – 15 februari och jakten avlyses när tilldelningen i ett län eller del av län är fylld. Med den jakttiden bedömer Naturvårdsverket att årsungar klarar sig även om föräldradjuren fälls.

Tilldelningen på län
Licensjakten tillåts i de fem län där det finns reproducerande stam av varg, dvs. där det har fötts kullar varje år de senaste tre åren. Fördelningen per län baseras på hur vargstammen är spridd i landet. Det innebär cirka en tredjedel av tilldelningen till Värmland och Dalarna – 9 vargar var. En niondel – 3 vargar per län – tilldelas Västra Götaland, Örebro och Gävleborgs län.

– Det är viktigt att värna de östliga vargar som under senare år kommit in i Sverige och Norge och även att värna deras avkomma. Därför tillåts ingen jakt i och kring Galvenreviret i Gävleborgs län. Vi uppmanar alla jägare att inte fälla sändarmärkta vargar, eftersom några av de östliga kan vara på vandring, säger Susanna Löfgren.

Naturvårdsverket har i stort följt länsstyrelsernas förslag till fördelning, utom för Västra Götalands län. Länsstyrelsen föreslog att i första hand skulle alla vargarna i ett av reviren, Kroppefjäll, tas bort.

– Det är minst 6 vargar i Kroppefjällsreviret och Naturvårdsverket bedömer att den avskjutningen skulle bli alltför stor med hänsyn till vargstammens antal och utbredning, säger Susanna Löfgren.

Villkor för kontrollerad jakt
Regeringen har beslutat att alla som vill delta i licensjakten ska vara registrerade särskilt för detta i Jaktregistret. En jaktledare ska utses för jakten i förväg.

– Jaktledaren ska rapportera fälld varg till länsstyrelsen inom en timme. Jaktledaren måste hålla sig à jour med hur många vargar som fällts i länet eller området varje timme, säger Susanna Löfgren.

Skottplatsen ska besiktigas inom 24 timmar av länsstyrelsens besiktningsmän. Jakträttshavaren får behålla skinnet, men ska lämna över resten av kroppen till besiktningsmannen som skickar det vidare till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Där undersöks alla vargar som hittas döda eller fälls under jakt.

Här nedan Jägareförbundets pressmeddelande

Idag kom Naturvårdsverkets besked om vinterns vargjakt. Fördelningen är 9 vargar i Dalarnas, 3 i Västra Götalands, 9 i Värmlands, 3 i Örebro och 3 i Gävleborgs län. Jakten startar den 2 januari och kan fortgå som längst 15 februari. Intresset för att jaga varg är stort och redan har över 10 000 jägare registrerat sig hos Naturvårdsverket för att få möjlighet att jaga varg.

– Eftersom vargstammen ökar och ligger bra mycket över riksdagens beslut om 210 vargar är det naturligt att jakten sker i de län som hyser huvuddelen av vargstammen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd. Äntligen får vi ett beslut som visar på en ökad förståelse för dem som bor och lever med varg i sin vardag. Det kommer att minska frustrationen över den hittills förda förvaltningen av varg ute i landsbygden, tillägger Torbjörn Lövbom.

Regeringens rovdjurspolitik har ett starkt stöd, det visade inte minst den undersökning som Sveriges Lantbruksuniversitet presenterade häromdagen.

Hela 85 procent anser att jakt är rätt metod när rovdjur vistas i tätbefolkade områden. och 68 procent tycker jakt är befogat för att minska risken för rovdjursattacker på tamdjur.

Svenska Jägareförbundet har redan genomfört ett flertal informationskvällar om vargjakt för jägare ute i landet. Intresset är stort för att lära känna vargen och hur en vargjakt går till. Spårningsjakt är det bästa sätt att jaga varg på, därför är de senaste dagarnas snöfall välkommet.

– Just nu ser det lovande ut, hoppas bara spårsnön ligger kvar, det underlättar jakten, avslutar Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Jägareförbundet, som själv kommer att jaga varg i Värmland.

Kommentar: 85 procent anser att jakt är rätt metod när rovdjur vistas i tätbefolkade områden skriver Jägareförbundet som försvar att man nu sk aut på vargjakt. Men varför berättar inte Jägarförbundet att de vargar som då och då kommer in i tätbefolkade områden är fjolårsvalpar som gett sig av från sina hemmarevir för att söka sig egna revir. Under dessa vandringar hamnar de naturligivis i bebodda tätbefolkade trakter. Men det finns inte ett enda exempel där ungvargar stannat i ett tätbefolkat området. Och att 68 procent tycker att jakt är befogat då vargen attackerar tamdjur är väl ett ganska väntat svar.

”Förbjud jakt på icke ätbart vilt”

Läs ett intressant debattinlägg Aftonbladet:

http://tinyurl.com/ycdqzk2

Jägareförbundet ger sig inte – vill jaga varg i höst

Svar till WWF, SNF och SRF som vill hindra regeringen att införa vargjakt och begränsa vargstammen till 210 individer. Sluta romantisera vargförvaltningen.

”- Stadsbornas romantiserade bild av rovdjuren kan inte vara vägledande för rovdjurspolitiken, vi måste ta större hänsyn till de människor som skall leva med dem”. Så sammanfattar EU kommissionen sina nya riktlinjer för rovdjursförvaltning. Det är precis samma linje som Svenska Jägareförbundet drivit i alla år och som nu ligger till grund för en ny rovdjursförvaltning.

Regeringen ska snart besluta om rovdjurspropositionen och inför detta försöker de tre organisationerna WWF, SNF (Naturskyddsföreningen) och SRF (Svenska Rovdjursföreningen) stoppa förslaget. Men deras senaste debattinlägg innehåller en rad avsiktliga felaktigheter. Vi kan ge exempel:

Påståendet att Sverige har en lägre vargtäthet än nästan alla europeiska länder stämmer inte. De hänvisar till en fem år gammal rapport från LCIE (forskargrupp under EU kommissionen) där vargsituationen redovisas. Siffrorna som de tre organisationerna grundar sina beräkningar på finns i rapporten, men de utelämnar rapportens viktigaste kommentar. Författarna anger tydligt att de länder som redovisar flest vargar har det sämsta inventeringsunderlaget. Underförstått, siffrorna går inte att lita på. Det är både vilseledande och naivt att använda data på det sätt som de tre organisationerna gör. Dessutom sägs Sverige ligga på 21:a plats bland de 26 länder man valt att redovisa. (Men det finns 44 länder i EU)

De tre organisationerna framhåller att det finns ett stort stöd för rovdjur i Sverige, även på landsbygden. Men varför då säga nej till att ge samma landsbygds invånare större inflytande över sin egen situation genom regional förvaltning?

Vi är också förvånade över att WWF, som vi uppfattar som seriösa, sänker sig till den här nivån i sättet att argumentera.

Förutsättningarna för att börja jaga varg i Sverige är uppfyllda. Licensjakt måste tillåtas i vinter i de regioner där koncentrationen av varg är oacceptabel. Först då kan vi få en rovdjurspolitik som kan accepteras av dem som bor i vargtäta områden. Regeringen har en unik chans att lägga fast en ny rovdjurspolitik och infria de löften som utlovades om antal vargar, licensjakt på varg och demokratiska förvaltningsbeslut på regional nivå.

Torbjörn Lövbom
Ordförande i Svenska Jägareförbundets Rovdjursråd

Gunnar Glöersen
Jaktvårdskonsulent och rovdjursexpert i Svenska Jägareförbundet