Varg som dödat får i Rendalen är död

I dag torsdag morgon sköts en varg i Rendalen i Hedmark. Vargen har under juli uppehållit sig i området och under denna tid dödat cirka 90 frilevande får enligt fårägarna.
Fylkesmannen gav tillstånd för skyddsjakt redan 6 juli och sedan dessa har detta tillstånd förlängts fyra gånger.
I dag på morgonen sköts vargen. 36 kända vargar har hittills i år dött i Skandinavien. Sex av dessa i Norge.

Annonser

Jakten på Junselevargen stoppad – stoppet har överklagats

I går när Naturvårdsverket meddelade beslut att återuppta skyddsjakten på den fink-ryska vargen i Junsele stod flera vargföreningar beredda med begäran om inhibition av beslutet, vilket innebär att jakten inte ska kunna komma igång. Samtidigt överklagade föreningarna beslutet.
Förvaltningsrätten som antagligen känner sig lite trotsade av Naturvårdsverket både stoppade jakten och beslöt att pröva beslutet.
Det innebär att Naturvårdsverket nu har tid fram till 8 mars att komma in med ett klarläggande angående det nya beslutet. Sedan ska de klagande föreningarna få tillfälle att svara på Naturvårdsverkets inlaga. Det kommer alltså att ta minst två veckor innan processen kan prövas av rätten.
Under tiden är Junseletiken fredad.
Även Vilhelmina södra sameby kommer att överklaga. Men då handlar det om att överklaga inhibitionen så att jakten kan komma igång med et snaraste. Enligt renägarna äter vargtiken nästa enbart ren. En diet hon koncentrerade sig på sedan hennes hane sköts första jaktdagen i det förra skyddsjaktbeslutet i januari. När de var två åt de mest älg.
Samebyn får support för sitt överklagande av Svenska samernas riksförbund. Och nu hoppas man att Kammarrätten lyssnar. Det gjorde man inte vid förra inhibitionen.
Sedan hon blev ensam finns uppgifter om att vargen inte tillåts vara ifred. Hon spåras och ringas dagligen och på så sätt får hon inte ro att äta färdigt på de renar hon tar. Istället tvingas hon slå nya renar vilket naturligtvis innebär att antalet slagna renar blir större än om man lätt vargen vara ifred.

Se generaldirektören Maria Ågren diskutera Junselevargen med Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson

http://www.svtplay.se/klipp/1059936/junselevargen/?dela=1

Nytt beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele

Invandrarvarg
I dag tisdag har Naturvårdsverket fattat ett nytt beslut om skyddsjakt på vargtiken som befinner sig i renskötselområdet i Junsele. Den omfattande skadebilden tillsammans med att det inte finns någon annan lämplig lösning gör att Naturvårdsverket fattar beslut om en ny skyddsjakt.
─ Det är en ny ansökan och en ny situation. Det har gått över en månad sedan den förra ansökan om skyddsjakt beviljades och situationen för renskötseln i området är nu mycket problematisk. Vi behandlar alla ansökningar om skyddsjakt utifrån varje enskilt fall och här anser vi att alla kriterier för skyddsjakt är uppfyllda, säger Ruona Burman, viltsamordnare.
Svenska Rovdjursföreningen kommer att överklaga även det nya jaktbeslutet till Förvaltningsrätten och begär återigen att jakten stoppas i väntan på rättslig prövning.
I ett tydligt domstolsutslag så sent som förra veckan tillmötesgick Förvaltningsdomstolen Svenska Rovdjursföreningens överklagan av NVs tidigare beslut på precis samma varg och underkände verkets samtliga argument för jakt. Föreningen ifrågasätter starkt de nya omständigheter som Naturvårdsverket åberopar i det nya beslutet.
– Naturvårdsverkets nya beslut är en ren provokation mot Förvaltningsrättens dom och riskerar att trissa upp debatten i stället för att lugna den, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen.
– Det förra skyddsjaktbeslutet var illa underbyggt och det har inte framkommit något nytt som gör skyddsjakten mer försvarbar denna gång. Därför ser vi oss nödsakade att överklaga även detta beslut.
Ruona Burman framhåller att Naturvårdsverket gör en bedömning utifrån den dokumenterade skadebilden när det kommer in en ansökan om skyddsjakt.
– Vi tittar också på om det finns någon annan lämplig lösning och om ett beslut om skyddsjakt kan få konsekvenser för att vargstammen som helhet att uppnå gynnsam bevarandestatus, säger hon.
Trots att det är en genetisk viktig varg så ser Naturvårdsverket inte att det finns någon annan lämplig lösning eftersom skadebilden förvärrats och att de dräktiga vajorna nu går in i en period där störningar blir än mer allvarligare. Det går heller inte att flytta tiken eftersom hon blivit flyttat flera gånger tidigare. Skadorna för renskötseln är ännu mer omfattande än vid förra ansökan om skyddsjakt.
─ Man kan kanske tycka att det är anmärkningsvärt att vi fattar ett nytt beslut om skyddsjakt så snart efter det att förvaltningsrätten upphävde det förra beslutet. Men vi följer gällande lagstiftning och gör en ny bedömning utifrån den situation som råder nu. Och här har skadebilden förvärrats genom renhjordens ökade känslighet för störningar och för svårigheterna r att hålla renhjorden samlad. Det rör sig inte bara om skador här och nu. Vi bedömer att det är allvarliga framtida skador det är frågan om. Syftet med skyddsjakt är, precis som det låter, att skydda och att förhindra att allvarliga skador uppstår, avslutar Ruona Burman.

Finsk-ryskan ska tydligen dödas till varje pris

En ny ansökan om att få skjuta den finsk-ryska vargen kommer att lämnas in av berörda samebyar med renbete i Junseletrakten.
Helt klart finns inget annat än att hon skall bort. Om inte ens den finsk-ryska vargtiken räddas finns det inget utrymme för varg på 50 procent av Sveriges yta. Och då är frågan: Kan vi ha varg i Sverige?

Skyddsjakten på tiken och hennes värmländske hane inleddes fredagen 11 januari. Rovdjursföreningen överklagade beslutet och begärde samtidigt inhibition, ett stopp av jakten så länge den juridiska processen pågick. 17 januari tog Förvaltningsrätten beslut om omedelbar inhibition och att jaktbeslutet skulle prövas. Tyvärr hann hanen skjutas. Det skede bara en stund efter att jaktbeslutet togs 11 januari. Tiken som varit med om tre sövningar med helikopter visste att hålla sig undan.
Hade jakten avlöpt som planerat och tiken fotsatt att hålla sig oåtkomlig för helikopterjakt hade skyddsjakten varit över i torsdags 14 februari. Det som skedde nu var att inhiberingsskyddet försvann.
Att renägarna planerar en ny ansökan om skyddsjakt kommer inte som någon överraskning. Det innebär att det måste in en ny begäran om inhibering för att jakten ska kunna stoppas om naturvårdsverket säger ja igen till jakt. Och det kan bli problematiskt att hinna få in en sådan begäran i tid eftersom Naturvårdsverket i princip kan ta ett beslut samtidigt som helikoptern flyger an mot vargen.
Sedan tiken blev ensam har hon börjat ta ren i större omfattning än då hanen levde. Junseleiområdet har en stor älgstam vilket var den huvudsakliga bytet för paret. Ensam är det lättare att ta ren.

Länsstyrelser håller emot skyddsjakterna

Både Länsstyrelsen i Dalarna och i Jämtland har i dagarna sagt nej till skyddsjakter inom renbetesområdet.
Idre nya sameby får inte skjuta tre vargar från Fulufjällsreviret som gjort ett besök inne i renbetet vid Särnahed och i Jämtland får inte Handödalens sameby jaga en varg som tillfälligt varit inne på byns vinterbete.
Länstyrelsen i Jämtland har också sagt nej till jakt på en järv som tidigare i vinter försökte ta ren på Jijnjevaerie samebys renbete i Krokoms kommun.

Elfte döda vargen i år skjuten av norska jägare

Skjutna varghanen i Rendalen.

Skjutna varghanen i Rendalen.


I söndags dödades årets elfte kända varg i Skandinavien. Det sköts sent på eftermiddagen i Rendalen som ligger lite väster om Trysilfjället i Hedmark.
Hedmark hade fyra av de 12 vargar som finns på den norska licenskvoten i vinter. Norge jagar varg i sex månader från 1 oktober till och med 31 mars. Några skruppler för parningen i februari och eventuellt parade tikar senare i perioden finns inte.
Två av de elva vargarna som hittills är döda av olika anledningar är skjutna i Norge. Övriga har dött i Sverige.

Döda vargar hittills i år i Skandinavien
10 feb Hanvarg norska Rendalen väster Trysil – Licensjakt
2 feb Ung varghane Hedby i Örebro – Urvalsjakt
2 feb Ung varghane Fulufjäll – Urvalsjakt
2 feb Ung vargtik Fulufjäll – Urvalsjakt
1 feb Ung varghane norska Telemark Nome – Skyddsjakt
17 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, sjätte skabbvargen i Lokareviret
11 jan Hanvarg Junselereviret – Skyddsjakt, gick med finsk-ryskan
5 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, femte skabbvargen i Lokareviret
3 jan Vargtik haltade vid vägen Hallstahammar-Västerås – avlivad polistillstånd
2 jan Vargtik Svenstavik/Börtnan – Skyddsjakt, gick med hane som sköts före jul
1 jan Ung hanvarg Granbergsdal – Skabbangripen, fjärde skabbvargen i Lokareviret sedan sommaren

Påskjutna
4 feb – Varg Värnäsreviret – Urvalsjakt, bedömd oskadd
28 jan – Varg norska Tynset – Licensjakt, bedömd oskadd

Påkörda men gått undan
11 feb – Varg Villingsbergkorset/E18 öster om Karlskoga – spårad 3 km bedömd oskadd