Carlgrens tre steg mot vargens räddning

”En ny trovärdig rovdjurspolitik” – inledningstal av miljöministern Andreas Carlgren, vid Nationellt upptaktsmöte för viltförvaltningsdelegationerna på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 7 april 2010

En av stora svenska miljöframgångarna är det ökande antalet stora rovdjur i vår fauna.
Tillväxten har varit snabb, ett av de länder i Europa med absolut snabbast tillväxt. Modigt av Kjell Larsson och senare riksdagen att sätta upp ambitiösa mål för tio år sedan. När vi förra våren presenterade propositionen kunde vi summera att vi nått långt:
Svensk-norska stammen med cirka 3 000 björnar är betydligt fler än riksdagens miniminivå på 1 000 individer.
Kraftig utveckling från 160 – 200 järvar för tio år sedan à 700 individer och 111 föryngringar, har etappmålet på 90 föryngringar uppnåtts.
Med 300 föryngringar och cirka 1 500 individer för lo, hade vi inför vårt beslut om propositionen uppnått riksdagens miniminivå med 300 föryngringar.
Kraftig ökning av antalet kungsörnar. Nu har det varit få föryngringar senaste året, men när propositionen förbereddes fanns cirka 1 700 kungsörnar i landet – överstiger riksdagens miniminivå på 600 föryngringar per år.
Vargen var i det för några decennier sedan närmaste utrotad. För tio år sedan fanns det ännu bara cirka 80 vargar i Sverige.
Vargstammens tillväxt varit upp mot 19 procent årligen. Nu är etappmålet 20 föryngringar nått och över 200 vargar finns i våra skogar.
Trots snabb tillväxt skapas inte förutsättningar för en långsiktig livskraftig stam i Sverige. Med något undantag, har inga nya vargar har tillförts den isolerade vargstammen på tre decennier.

I underlagsrapporterna till Naturvårdsverket: Inaveln hotar på lång sikt fortplantningsförmågan. Kullarna har redan minskat kraftigt, flera exempel på att valpkullarna har halverats har visats.
I princip härstammar alla dagens omkring 200 vargar från endast tre individer. I genomsnitt är alla individer väsentligt mer besläktade med varandra än helsyskon.
”Exempelvis har flera fall av kryptorchism (som kan leda till sterilitet) och ryggkotsdefekter (som kan leda till förlamning), hjärtfel och njurfel observerats.”

En av rapporterna sammanfattade: ” Vi bedömer situationen som genetiskt akut.”
De som är berörda, på landsbygden, fäbodsbrukare, naturintresserade måste få chans till verkligt inflytande – annars urholkas acceptansen.

En grupp forskare beskrev i Dagens Nyheter 2 februari i år: ”Vetenskapliga undersökningar har visat att motståndet mot varg i varglänen har ökat de senaste fem åren, och att en majoritet där motsätter sig en ökning av vargstammen och vill begränsa den genom jakt.”
Detta var grunden när jag och vi på miljödepartementet hade dialog med miljö och jägarorganisationer, skogsintressenter och fäbodbrukare, och landsbygdsorganisationer inför propositionen förra våren.

Tre stora förändringar för att rädda vargen:

1) Beslut och ansvar flyttas närmare de berörda människorna. Naturvårdare, jägare och landsbygdsbor – ska medverka i beslut och ansvar.
Ansvaret för att säkerställa de nationella målen för livskraftiga stammar behöver tas nationellt, men ansvaret för förvaltningen bör i allt större utsträckning ske regionalt och med lokalt inflytande.
Det främjar den nödvändiga samexistensen som också är en viktig del i de riktlinjer om förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå som Europeiska kommissionen fastställde under 2008.
De viltförvaltningsdelegationer som nu inrättats vid länsstyrelserna är grunden för en samverkan lokalt. Om människor har en reell möjlighet att ha inflytande över viktiga beslut kommer också fler att stå upp för dessa beslut.
I viltförvaltningsdelegationerna ska representanter från olika samhällsintressen mötas à beslut som fattas har en bred förankring i lokalsamhället. Jag är mån om att eftersträva enighet i arbetet – stänger dörrar för framtiden om man börjar med att köra över ena eller andra gruppen. Den här dagen kommer att vara nationellt avstamp för det arbetet.

2) Nu vidtas för första gången åtgärder som gör vargarna genetiskt starkare. Det ska ske genom tillskott av nya friska vargar österifrån. Riksdagen har antagit ett nytt mål som innebär att de närmaste fem åren ska upp till 20 vargar införlivas med vargarna i landet.
Första steget är att naturlig invandring underlättas genom att invandrade vargar övervakas och fredas genom renbeteslandet ned genom landet.
I andra steget vidtas åtgärder för att varg som korsar svenska gränsen ska fredas och om det behövs också flyttas.
För det tredje förbereds aktiv flytt av vargar till Sverige, om naturlig invandring skulle visa sig otillräckligt. Regeringen har nyligen gett Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att utarbeta vidare riktlinjer för aktiv införsel av vargar med östligt ursprung. Myndigheterna ska redovisa uppdraget den 31 oktober i år.
Naturvårdsverket och andra myndigheter har redan inlett arbetet genom dialog och förankring med berörda och boende i de områden som kan bli aktuella för utplantering av vargar. Den förankringsprocessen ska inte hastas igenom. Internationella erfarenheter visar att det kan behöva ta tid. Om en flytt ska lyckas krävs att alla berörda känner ansvar för dessa åtgärder.
För att lyckas måste vi också förankra de här stegen i de regioner som är berörda. Jägarorganisationerna har en viktig roll att bidra till det och jag förutsätter att ni kommer att ta det ansvaret fullt ut.

3) För att skapa förankring och trygghet är det också viktigt med en varsam och kontrollerad förvaltning av vargstammen. Förvaltningen ska både skydda vargstammen så att inte vargstammen blir mindre än 200, och se till att den inavlade stammen inte växer okontrollerat. Därför har begränsad och kontrollerad licensjakt på varg införts. Under tre år sätts ett tillfälligt tak på 210 vargar sätts för antalet vargar i Sverige. Under den tiden förbereds beslut om det långsiktiga antalet vargar i Sverige. Regeringens politik innebär att Sverige alltid ska ha en vargstam som är större än 200 vargar.
I år har licensjakten genomförts för första gången. Nu ska vi utvärdera och lära av erfarenheterna. Även om jakten, med några undantag, skett ansvarsfullt och kontrollerat, finns ändå inslag som kan göras bättre. Behöver riktlinjer skärpas, bestämmelser ändras, kontroll öka, så ska det ske.
Utgångspunkten för regeringen, så som står i den proposition vi la fram, är att jakten ska vara selektiv och genetiskt värdefulla vargar skall fredas. I Naturvårdsverkets riktlinjer undantogs bara ett revir, Galvenreviret, från jakten eftersom där fanns varg som nyligen invandrat österifrån. Det byggde på forskarnas underlag som visade att den svenska vargstammen överlag är så inavlad att det under årets licensjakt inte fanns skäl att rikta jakten mer.
Jag har tagit upp en rad frågor med Naturvårdsverket: Har jakten tillräckligt selektivt skyddat genetiskt värdefulla vargar? Hur många jägare ska delta i jakten? Har tidpunkt och rapportering fungerat tillfredsställande? Har jägarna tagit sin del av ansvaret som följer av rätten att jaga?

  Utvärderingen av årets jakt ska ligga till grund för kommande års jaktbeslut. Vi kommer att ha en begränsad licensjakt även nästa år, under förutsättning att det blir tillräckligt många föryngringar inom vargstammen i år.
  Frågan är hur många vargar som långsiktigt behövs för att vargstammen ska vara frisk och livskraftig. Det ska avgöras på grundval av noggranna forskarbedömningar och samråd med berörda, dvs. både naturvårdare, miljöorganisationer, lantbrukare, jägare och andra. Ju bättre genetik för vargarna, desto färre vargar krävs för att stammen ska vara långsiktigt livskraftig. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning med bred sammansättning som ska föreslå långsiktiga mål för rovdjursstammarna. Uppdraget ska redovisas under sommaren 2012.
  Det känns tryggt att en bred majoritet av svenska folket vill ha friska och livskraftiga vargar i svenska skogar. De undersökningar som gjorts visar också att en bred majoritet av befolkningen stöder vargjakten ​ någon undersökning pekar på dubbelt så många för som emot. Och en riksdagsmajoritet på mer än fyra femtedelar står bakom beslutet om licensjakt.

Den senaste tidens högljudda vargdebatt har visat att olika perspektiv stått långt från varandra. Jag och regeringen är beredda att ta ansvar för att skapa samling. Därför riktar jag en stark uppmaning till debattörerna: Det är viktigare att vi samlas kring långsiktiga lösningar, än att ni tar kortsiktiga mediapoäng. Det är inte ytterligheterna som kan få rätt, utan vi måste samlas för att genomföra vad folkets breda majoritet också stöder, nämligen långsiktigt friska och livskraftiga vargar, och förvaltning av vargstammen genom väl kontrollerad jakt.

Annonser

2 tankar om “Carlgrens tre steg mot vargens räddning

 1. ”De undersökningar som gjorts, visar att en bred majoritet av befolkningen stöder vargjakten, ​ någon undersökning pekar på dubbelt så många för som emot.”
  Så sa tydligen Carlgren i sitt tal på Naturhistoriska riksmuseet den 7 april. Men vilka undersökningar stöder han sig på tro? Jag tycker att jag har läst så gott som allting som har med licensjakten att göra och den informationen har undgått mig totalt. Däremot hänvisar Naturskyddsföreningen till siffror som talar för att en stor majoritet av befolkningen är positivt inställd till varg även i de vargrikaste länen i landet.
  Carlgren sa också att en riksdagsmajoritet på mer än fyra femtedelar står bakom beslutet om licensjakt på varg. Och det är ju inte konstigt med tanke på att riksdagen till stor del är befolkad av jägare. Min förhoppning är att någon, som förstår sig på detta, ska lägga ut namn på de jägare som kandiderar till riksdagen i höst och att vi som röstar har möjlighet att välja bort dem. Om det går att genomföra, tror jag inte att det skulle finnas majoritet längre för licensjakt på varg. Det är ju jägarnas och samernas särintressen som styr den här frågan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s